Sau đây là thông cáo trình bày quan điểm của gia đình Trần Văn Bá về những sự việc và biến cố xảy ra chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá nói chung và về những mưu toan gần đây của hai tập đoàn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, nói riêng.

Ngày 17 tháng giêng năm 2018

Ban Biên Tập

THÔNG CÁO
CỦA GIA ĐÌNH TRẦN VĂN BÁ


1) Tôn vinh và phát huy «tinh thần Trần Văn Bá» thuộc quyền tự do của mọi người, bất luận là cá nhân, đoàn thể, tổ chức, phong trào, đảng phái, sáng hội, hay chánh quyền. Đó là điều sơ đẳng và hiển nhiên.

2) Phán xét bản chất chân giả, tính vụ lợi hay bất vụ lợi, của các việc làm này, cũng thuộc quyền tự do, nếu không phải là nghĩa vụ tự nhiên, của mọi người, đặc biệt của gia đình Trần Văn Bá.

3) Gia đình Trần Văn Bá không bao giờ đứng ra, hoặc yêu cầu bất cứ ai, cá nhân hay đoàn thể, đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm công cộng cho Trần Văn Bá, hoặc khởi xướng một phong trào phát huy « tinh thần Trần Văn Bá,» cũng như không bao giờ kêu gọi cộng đồng người Việt đóng góp cho các công cuộc này.

4) Tuy nhiên, gia đình Trần Văn Bá luôn luôn tán thành, hoan nghênh, và khi cần thiết góp phần vào, mọi nổ lực chân chính, dựa trên trải nghiệm, ý hướng và lời nhắn nhủ của Trần Văn Bá, để đẩy mạnh cuộc chiến của nhân dân Việt Nam nhằm :
. phế bỏ chế độ cộng sản;
. phục hồi danh dự và công lý cho tất cả các chiến sĩ đã cống hiến cả cuộc đời cho nền tự chủ của nước nhà và cho tự do của dân tộc;
. phục hồi công lý và quyền lợi cho mọi thành phần dân chúng bị chế độ cộng sản trù dập và tước đoạt;
. hình thành một xã hội Việt Nam phồn vinh, tự do, dân chủ, tiến bộ, nhân văn.

5) Gia đình Trần Văn Bá đồng thời đề cao cảnh giác, và kêu gọi mọi người đề cao cảnh giác, về những ý đồ và mưu toan khai thác tên tuổi và hình ảnh của Trần Văn Bá, đặc biệt qua các cuộc tưởng niệm Trần Văn Bá, để phục vụ quyền lợi cá nhân và bè phái, hay để làm công cụ sách động và gây xáo trộn trong cộng đồng, hoặc để phục vụ các toan tính chánh trị đối nghịch với nguyện vọng của nhân dân và quyền lợi của đất nước, đặc biệt qua các chiến dịch kêu gọi cộng đồng người Việt đóng góp.

6) Trong vụ Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, hai tập đoàn được dựng lên ở Pháp, gia đình Trần Văn Bá hoàn toàn chia sẻ phân tích và quan điểm của loạt bài viết «chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá» của anh Phan Tấn Hưng, cựu chỉ huy trưởng Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, và cũng là đại diện của gia đình Trần Văn Bá ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, được đăng tải ở trang nhà www.tranvanba.org.
Do đó gia đình Trần Văn Bá khẳng định tố cáo :
. mưu toan gian trá của tập đoàn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá nhằm sử dụng tên tuổi của Trần Văn Bá để tôn vinh một nhân vật có lập trường ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam trong thời chiến, và sau cùng về hợp tác với chánh quyền cộng sản Việt Nam, một lập trường hoàn toàn đối nghịch với lập trường quốc gia trước sau như một của Trần Văn Bá. Mưu toan này tất yếu gây xáo trộn trong cộng đồng.
. hành vi hạ lưu vô giáo dục của những kẻ chủ xướng Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.
. mưu toan bất chính của hai tập đoàn, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, khai thác tên tuổi của Trần Văn Bá, đặc biệt qua việc tổ chức lễ tưởng niệm Trần Văn Bá, để kêu gọi cộng đồng người Việt đóng góp tiền bạc cho Giải thưởng Trần Văn Bá, trong những điều kiện mập mờ, hoàn toàn trái nghịch với tinh thần của Trần Văn Bá trên đường hoạt động, không hề kêu gọi đến sự đóng góp của đồng bào.


Paris ngày 14 tháng giêng năm 2018

Trần Văn Tòng
Anh ruột Trần Văn Bá, đại diện gia đình


Bấm vào đây để xem Phan Tấn Hưng Bài 1 : Lời giới thiệu và Nhớ về Trần Văn Bá
Bấm vào đây để xem Phan Tấn Hưng Bài 2 : Những gì tôi biết về Trần Văn Bá
Bấm vào đây để xem Phan Tấn Hưng Bài 3 : Chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá Phần 1
Bấm vào đây để xem Phan Tấn Hưng Bài 4 : Chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá Phần 2