Ủy Ban Quốc Tế Trần Văn Bá

Uỷ Ban Quốc Tế Trần Văn Bá ( UBQTTVB) được thành lập vào tháng 12 năm 1984 khi chánh quyền cộng sản Hà Nội dàn dựng những « Tòa Án Nhân Dân » giã trá để kết án các thành phần đối kháng, trong đó có Trần Văn Bá cựu Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, bị tuyên án tử hình và bị hành quyết ngày 8 tháng giêng năm 1985.

Ngoại việc yểm trợ các nạn nhân và gia đình, UBQYTVB có mục tiêu :

- Đề xướng một cuộc tái nghiệm xét toàn bộ chiến tranh Việt Nam và hệ quả của nó;
- Đánh động dư luận về hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản cho tự do của các dân tộc;
- Sưu tìm đường hướng và phương tiện để phục hồi tự do ở Việt Nam;
- Và yểm trợ các phong trào kháng chiến toàn cầu chống lại chánh sách áp bức của các chế độ cộng sản trên thế giới.

UBQYTVB được sáng lập bởi :

kleber1

Le Roy Ladurie, Olivier Todd, Jean-François Revel,Trần Văn Tòng, đd Chaban-Delmas, Claude Malhuret, Blair Dorminey, Midge Decter, Robert Scalapino, James Stocdale

kleber2

Trần Văn Tong, Jean-François Revel, Olivier Todd, Jean-François Deniau, Robert Scalapino, Henry Kissinger

Trần Văn Tòng, chủ tịch
Edward Behr
Jean-Marie Benoîst
Jacques và Claudie Broyelle
Cao Triều Phong
Blair và Elizabeth Dorminey
Emmanuel Le Roy Ladurie
Lê Văn Tiềng
Sabine Renaud Sablionnière
Jean-François Revel
Olivier Todd