CON ĐƯỜNG ĐẤT TRÊN CÁNH ĐỒNG HOANG...

Trang mạng tranvanba.org được cải tiến. Về hình thức lẫn nội dung. Để thích ứng nỗ lực bảo trì và phát huy tinh thần Trần Văn Bá với hiện tình đất nước.

Trong chiều hướng đó, những mục tiêu mà Trần Văn Bá Tương Hội hằng theo đuổi, được cập nhật và xác định, cùng với ngôi thứ của các vấn đề chuyên chở tương lai Việt Nam.

Ba bình diện được đặc biệt chú trọng :

1) Bài vở. Những tài liệu, phân tích, nhận định được tuần tự trình bày ở đây, kể từ tháng giêng năm 2010, đều bắt nguồn từ một trăn trở và cùng hướng về một mục tiêu : minh định quyền lợi của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện đại.

Từ khi xã hội loài người đưọc hình thành với những thực thể được gọi là dân tộc, tổ chức đời sống tập thể trong một khuôn khổ gọi là quốc gia, kinh nghiệm lịch sử cho thấy vận mạng của mỗi dân tộc, cũng như con đường tiến hóa của nhân loại nói chung - hòa bình hay chiến tranh, tự do hay nô lệ, văn minh hay man rợ -, đều tùy thuộc, chủ yếu, vào cái ý thức và cái khả năng mà ở mỗi quốc gia, “quyền lợi dân tộc” được minh định, thực hành và bảo vệ.

Thế nhưng, có gì khó hơn là minh định quyền lợi của một dân tộc mà ta không nên lầm lẫn với mơ ước của nó và nhất là với quyền lợi của giai cấp lãnh đạo của nó.

Trong trường hợp Việt Nam, khó khăn hầu như nan giải vì « mâu thuẫn bản thể » của chế độ hiện hành: do kiến trúc, chế độ cộng sản Việt Nam có sứ mạng ưu tiên thi hành nghĩa vụ quốc tế và phụng sự quyền lợi của một đảng (cộng sản) và một giai cấp (giai cấp công nhân trên lý thuyết, nhưng trong thực tế giai cấp tiếm quyền tham nhũng). Quyền lợi dân tộc chỉ là một chiêu bài sáo rỗng được tận dụng từ khi đảng được thành lập, năm 1930, để sách động quần chúng và biện minh cho công cuộc tiếm quyền và áp đặt ý hệ chuyên chế toàn trị.

Vì thế, ở Việt Nam hôm nay, "quyền lợi dân tộc" không còn trùng hợp với "quyền lợi quốc gia" và do đó chỉ có thể được minh định bởi xã hội dân sự, trên căn bản hệ giá trị của dân tộc, ngoài vòng kiềm tỏa của nguồn máy nhà nước và của giai cấp cầm quyền.

Hiện tình đất nước, đặc biệt những đe dọa trong quan hệ quốc tế và sự mục rữa của nền tảng xã hội và con người Việt Nam, đòi hỏi "quyền lợi dân tộc" phải được cấp bách minh định và xác định.

Lịch sử đau thương của dân ta, đặc biệt trong thời kỳ cận đại, cũng như trào lưu tiến hóa của nhân loại chỉ rõ ra rằng : Tự do Tiến bộ, Công Lý và Sự Thật là những nhân tố trung ương và chỉ đạo của hệ giá trị tác thành quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là những giá trị mà Trần Văn Bá và thân phụ, cố dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Văn, đã suốt đời phụng sự.

2) Do đó, trong trang mạng mới, chúng tôi đã bổ sung và cấu trúc lại trang Trần Văn Bá và mở ra một trang đặc biệt về cố dân biểu Trần Văn Văn. Những trải nghiệm của hai cuộc đời đấu tranh đó có thể hữu ích cho cuộc tranh đấu vì quyền lợi dân tộc hôm nay.

Xin để độc giả, đặc biệt thân hữu và thân quyến của Trần Văn Bá, tự do thẩm định cố gắng của chúng tôi nhằm:

- trước nhất tôn trọng tinh thần và nhân sinh quan của hai người đã nằm xuống : cả hai đểu rất chán ghét đầu óc gia đình trị, tâm địa phe đảng, tính tự tôn, mọi chế độ áp bức, mọi hình thức mạo nhận và hư danh;
- kế đến tuân thủ lập trường bất di dịch của gia đình họ : tuyệt đối không yêu cầu, trực tiếp hay gián tiếp, bất cứ một vinh dự hay một thừa nhận nào cho cố dân biểu Trần Văn Văn hay cho Trần Văn Bá, từ phía người Việt hay từ phía ngoại quốc; nhưng đồng thời tích cực góp phần vào mọi nỗ lực chân chính nhằm, xuyên qua hai tấm gương Trần Văn Văn, Trần Văn Bá, vinh thăng chánh nghĩa quốc gia, bảo vệ quyền lợi dân tộc, đem lại tự do và tiến bộ cho đất nước.(xem hồi ký cụ bà Trần Văn Văn, đoạn nói về Tướng Nguyễn Văn Thiệu và đám tang cụ Trần Văn Văn ở trang Trần Văn Văn)

3) Để kiện toàn nỗ lực, chúng tôi đã vận động và qui tụ những thiện chí phù trợ cuộc đấu tranh của Trần Văn Bá. Đặc biệt, chúng tôi siết chặt hợp tác với Uỷ Ban Quốc Tế Trần Văn Bá. Ngoài ra gia đình Trần Văn Bá cũng đã cung cấp, và cho phép chúng tôi phổ biến, một số tài liệu và hình ảnh chưa từng được lưu hành. Và để mở đầu, chúng tôi đăng tải ở đây, qua nhiều kỳ, bài nói chuyện của ông Trần Văn Tòng, chủ tịch Uỷ Ban Quốc Tế Trần Văn Bá, với học giả Thường Kiến. Bài nói chuyện đề cập đến những vấn nạn trọng yếu của Việt Nam và phân tích cặn kẽ những điểm được chúng tôi trình bày sơ lược ở trên.

tranvanba.org được cải tiến đúng vào thời điểm giỗ thứ 25 của Trần Văn Bá. Đó là một sự trùng hợp, cũng tốt thôi, nhưng không là động cơ thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi. Bởi vì Giỗ thứ 25, 20, hay 15, v.v. chỉ là một tập tục nặng về hình thức qui ước. Tai ương, thách thức, nguy cơ không hẹn, không chờ hạn kỳ 15, 20 hay 25 năm để tác động. Trần Văn Bá không chờ thời hạn 10, 15, 20 năm cộng sản hóa toàn diện nước nhà để làm chuyện đã làm.

Động lực thôi thúc chúng tôi là những chuyển hóa vô hình nhưng nguy hại, lũng đoạn nền tảng xã hội, kinh tế, văn hóa, tinh thần của nước ta; là những đe dọa trong cục diện quốc tế, đặc biệt quan hệ láng giềng ở Đông Nam Á và tác động của cuộc khủng hoảng tài chánh và kinh tế toàn cầu; là tiếng khắc khoải kêu thương « có hy vọng gì không ? » của những người đã hay đang khoán trắng cuộc đời trong ngục tù cộng sản, trong trại tỵ nạn bần cùng, trong gọng kềm của chế độ bạo ngược.

Ta không thể nói có hay không có hy vọng. Hy vọng có khác chi con đường đất trên cánh đồng hoang. Thoạt tiên không có con đường. Nhưng nơi mà người đời không ngớt đi qua, một con đường, tất yếu, sẽ lộ ra....

www. tranvanba.org