trong lá thơ trả lời của ông Trần văn Tòng
chỗ november 31 xin đọc lại là october 31